Regulamin serwisu
Drodzy Pacjenci, uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych od dnia 1 czerwca 2023 przestanie działać nasz system rejestracji online NZOZ Revita. Możliwość rejestracji online na wizyty do naszych specjalistów będzie dostępna przez Portal Znany Lekarz oraz telefonicznie lub osobiście w placówce NZOZ Revita. Z dniem 1 czerwca 2023 Państwa dane osobowe przetwarzane w celu logowania się do serwisu zostaną trwale usunięte z bazy administratora. Przepraszamy za utrudnienia, w razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 601 555 644.

Regulamin korzystania z usług rejestracji online NZOZ Revita (rejestracja na wizyty komercyjne)

§1. Postanowienia ogólne:

1. Definicje:
a) Usługodawca: Centrum Medyczno-Usługowe ORION Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Os. Kolorowe 21/ 213, nr KRS 0000260969, nr NIP: 6792900750, nr regon: 120299598, reprezentowaną przez dr Andrzeja Gębalę, będącą podmiotem założycielskim NZOZ REVITA i w dalszej części regulaminu tak nazywanym,
b) Rejestracja online – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.nzozrevita.pl
c) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z usług rejestracji online NZOZ Revita,
d) Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała rejestracji w rejestracji online, lub (ii) dokonała rejestracji w rejestracji online korzystając z bezpośredniego przekierowania z serwisu Znany Lekarz: https://www.znanylekarz.pl 
e) Specjalista – osoba fizyczna będąca lekarzem o określonej specjalizacji, dietetykiem, pielęgniarką, technikiem medycznym lub inną osobą niewymienioną powyżej należącą do personelu NZOZ Revita i wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub inne
f) Placówka – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych.
g) Administrator – osoba upoważniona do zarządzania informacjami o Placówce w rejestracji online. Uprawnienia te są weryfikowane przez Usługodawcę.
h) Profil – zbiór informacji na temat Specjalisty umieszczony w witrynie www.nzozrevita.pl w postaci podstrony posiadającej unikalny adres URL,
i) Rejestracja – proces utworzenia Konta w systemie rejestracji online,
j) Konto – wpis w bazie danych systemu rejestracji online, dotyczący Użytkowników z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług,
k) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Zakres Usług rejestracji online NZOZ Revita:

1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
a) umożliwia rezerwację terminu wizyty u Specjalistów i w Placówkach należących do Usługodawcy. Wszystkie wizyty rejestrowane za pomocą rejestracji online są odpłatne,
b) udostępnia wyszukiwarkę Specjalistów i Placówek,
c) umożliwia Użytkownikom wysyłanie informacji lub pytań drogą elektroniczną Placówce celem realizacji Usług,
d) powiadamia o zmianach w terminach wizyt u Specjalistów,
e) powiadamia o aktualnych promocjach bądź rozsyła informacje reklamowe i marketingowe wyłącznie do Użytkowników, którzy wyrazili na to stosowną zgodę.

2. Dostęp do usług rejestracji online jest bezpłatny. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zarejestrowaną i zrealizowaną wizytę u Specjalisty, badanie lub inną usługę medyczną zarejestrowaną za pomocą rejestracji online.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach rejestracji online i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3. Warunki świadczenia Usług: 

1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
a) posiadać dostęp do sieci Internet,
b) posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Chrome, Safari, Firefox, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji,
c) posiadać swoje indywidualne i aktywne konto pocztowe do korespondencji drogą elektroniczną.
2. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami o Specjalistach oraz korzystać z wyszukiwarki udostępnionej w ramach rejestracji online.
3. Użytkownik może zarezerwować termin u Specjalisty za pomocą utworzonego przez siebie Konta pod warunkiem podania swojego imienia i nazwiska, zweryfikowanego numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail i numeru PESEL. Dane osobowe Użytkownika podawane są dobrowolnie i przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę, Użytkownik może kontaktowac się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@nzozrevita.pl
4. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u Specjalisty pracującego na zlecenie Usługodawcy za pomocą Kalendarza Wizyt udostępnianego przez portal ZnanyLekarz.pl: https://www.znanylekarz.pl bez konieczności tworzenia indywidualnego Konta w rejestracji online www.nzozrevita.pl. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zarejestrowaną i zrealizowaną wizytę u Specjalisty, badanie lub inną usługę medyczną zarejestrowaną za pomocą portalu Znany Lekarz.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją rejestracji online albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą czy akty cyberprzestępczości.
7. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarejestrowanej za pomocą rejestracji online wizyty z przyczyn od niego niezależnych w szczególności stanowiących siłę wyższą czy akty cyberprzestępczości.
8. W przypadku konieczności zmiany terminu wizyty lub jej odwołania ze strony Użytkownika zobowiązany jest on do odwołania rezerwacji za pośrednictwem systemu rejestracji online lub telefonicznie.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w sytuacji gdy w istotny sposób naruszy on warunki Regulaminu i użytkowania rejestracji online, w szczególności dotyczy to rejestracji na wizyty lub badania u Specjalistów i w sposób uporczywy nie przychodzi na zarejestrowane wizyty bez wcześniejszego ich odwołania.
10. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą portalu Znany Lekarz www.znanylekarz.pl terminu z przyczyn od niego niezależnych w szczególności stanowiących siłę wyższą czy akty cyberprzestępczości.

§4. Informacje o Specjalistach:

1. Podstawowe informacje o Specjaliście obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, miejscowość wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych lub innych wskazanych w §1 pkt. 1 lit. e i kategorię Specjalisty, oraz informacje dotyczące specjalizacji i przebiegu kariery zawodowej, jak również wykonywanych usług medycznych.
2. Usługodawca za zgodą Specjalisty może zamieścić jego aktualne zdjęcie, umożliwiające jego identyfikację.
3. Usługodawca za zgodą Specjalisty umożliwia rejejestrację do Specjalisty za pomocą rejestracji online lub/i za pomocą portalu Znany Lekarz oraz drogą telefoniczną lub osobiście w rejestracji danej Placówki.

§5. Warunki świadczenia Usług. Rejestracja i logowanie: 

1. Świadczenie Usług następuje poprzez:
a) rejestrację w rejestracji online, lub
b) zarezerwowanie terminu u Specjalisty za pomocą portalu Znany Lekarz www.znanylekarz.pl, lub
c) zarezerwowanie terminu u Specjalisty drogą telefoniczną lub osobiście w rejestracji.
2. Świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
3. Wyrażając zgodę na świadczenie Usług Użytkownik:
a) potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych,
b) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu rejestracji online, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.
4. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://www.nzozrevita.pl/rejestracja-online Rejestracja na wizytę lub badanie jest również możliwa w procesie rezerwacji terminu u Specjalisty za pomocą portalu Znany Lekarz www.znanylekarz.pl, telefonicznie lub osobiście.
5. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
6. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
7. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Specjalistom możliwość poprawiania i uzupełniania danych osobowych. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
9. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Specjalisty zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się w związku ze świadczeniem Usług. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności udostępnioną w rejestracji online oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę, Użytkownik może kontaktowac się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@nzozrevita.pl
10. Niedopuszczalne jest reprezentowanie lub administrowanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednym Konta z wyjątkiem sytuacji gdy Użytkownik reprezentuje spokrewnioną ze sobą osobę małoletnią lub jest jej opiekunem prawnym oraz w sytuacji gdy Użytkownik reprezentuje osobę w podeszłym wieku lub/i niepełnosprawną niezdolną do samodzielnego założenia Konta w rejestracji online i rejestracji do wybranego Specjalisty.
11. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
12. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
13. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym czasie bez podania przyczyny poprzez usunięcie swojego Konta w Panelu Pacjenta.
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Usługodawcy.
15. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania rejestracji online, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do rejestracji online oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z rejestracją online. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§6. Bezpieczeństwo informacji:

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji i zapytań wysyłanych drogą elektroniczną za pomocą rejestracji online przez Użytkownika. W szczególności zabrania się wysyłania informacji dotyczących stanu zdrowia Użytkownika lub jego wyników badań drogą elektroniczną za pomocą rejestracji online. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w rejestracji online, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z rejestracji online i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
5. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania rejestracji online w całości albo w części.
7. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§7. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego:

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania rejestracji online oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: rejestracja@nzozrevita.pl
3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
4. Zakłócenia w funkcjonowaniu rejestracji online, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach rejestracji online mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: e-mail: rejestracja@nzozrevita.pl
5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§8. Postanowienia końcowe:

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności rejestracji online, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla świadczenia Usług jest prawo polskie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie.